Jouw privacy via deze site

Om ons werk goed te doen is het vaak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. We dragen zorg voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante omgang met jouw persoonsgegevens en respecteren ieders privacy. Daarom houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Hier lees je hoe we dit aanpakken.

Veilig omgaan met gegevens

Om integer en vertrouwelijk gegevens te verwerken nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De keuze van deze maatregelen zijn gebaseerd op de beschikbare technologie, het soort persoonsgegevens dat we vastleggen, en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Jouw gegevens verwerken alleen personen met een geheimhoudingsplicht.

Gegevens opslaan, met mate

We verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt of voor verenigbare doelen. Zo beperken we de opslag van de persoonsgegevens. Met jouw medewerking zorgen we dat we met de juiste gegevens blijven werken. Als je onze inspiratiemails ontvangt, kun je ook zelf een aantal persoonsgegevens inzien, aanpassen en verwijderen. Zo zorgen we samen voor correcte (persoons)gegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens

Stichting Vitaal Twente is de organisatie die organisaties en personen in Twente en daarbuiten verbindt, inspireert en verder helpt. Vitaal Twente heeft als doel om Twente vitaler te maken door met technologie (zoals apps) grote veranderingen te bereiken voor zorg en welzijn. De drie pijlers – voorlichting, onderzoek en advies – vormen onze basis. Om tot een goede uitvoering van onze taken te komen, verzamelen we persoonsgegevens.

Kennisdeling

 • Vitaal Cafés, webinars en andere bijeenkomsten
  Vitaal Twente organiseert verschillende soorten bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten bewaren we ten minste: jouw functie, naam, telefoonnummer en e-mailadres. Vaak houden we ook de organisatie waarvoor je werkt bij.
  Wanneer er lunch en/of diner bij georganiseerd wordt, kunnen we vragen om allergie- en dieetwensen.
  Tijdens onze activiteiten kunnen we foto’s en film(beeld)materiaal maken. We gebruiken deze materialen voor onze communicatie-uitingen, verslagen en publicaties. Als je niet op deze foto’s en of film(beeld)materialen wilt voorkomen, kun je dit aangeven bij de fotograaf of filmmaker. Of bij de organisator van het evenement.

Dienstverlening

 • Klantcontact
  Vitaal Twente is een stichting met leden en heeft daarnaast vrienden van de Stichting. In lijn met onze doelen beantwoorden we niet alleen vragen van onze leden of vrienden, maar van vele personen. Als je via de website of via info@vitaaltwente.nl een vraag stelt, dan worden je contactgegevens (naam, e-mail en telefoonnummer) gevraagd om je vraag af te handelen. De vraag en/of het antwoord kan geanonimiseerd worden gebruikt t.b.v. kwaliteitsdoeleinden, kennisdeling etc. De contactgegevens zullen na 5 jaar worden verwijderd.
 • Vitaal Twente inspiratie-e-mails en andere (digitale) uitingen
  We gebruiken je e-mailadres om je regelmatig brieven te sturen met relevante informatie op basis van jouw functie en/of interessegebied. Je kunt je altijd afmelden. Dit kan via de afmeldlink die onder elke brief staat.
 • Ondersteuning en programma’s
  Voor programma’s zijn er aparte teams samengesteld. In het kader van goede samenwerking kunnen persoonsgegevens worden vastgelegd. Per programma of traject worden apart afspraken gemaakt over welke gegevens worden verzameld.

Andere situaties waarbij (persoons)gegevens worden verzameld

 • Bij bezoek aan onze website houden we alleen geanonimiseerde persoonsgegevens bij om de prestaties van de site te verbeteren.
 • Bij samenwerkingen met andere partijen. Indien persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het doel van de samenwerking, wordt dit bij het eerste contact door het samenwerkingsverband zelf duidelijk aangegeven.
 • Bij aanmelding voor een bijeenkomst (fysiek of digitaal), afname van een dienst en/of product en bij een contact/vraagverzoek via het VitaalTwente-contactformulier vragen wij je om persoonsgegevens in te vullen. Wij vragen alleen die gegevens die nodig zijn voor correcte afhandeling van het verzoek en/of eventuele vervolginformatie rondom de bijeenkomst of contact over de vraag die je stelde. Het gaat om gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
 • Bij facturatie voor afhandeling van financiële verplichtingen.

Verantwoordelijkheid/Verkregen informatie van derden

Wij zijn de ‘verantwoordelijke’ als het gaat om evenementen en bijeenkomsten die door Vitaal Twente worden georganiseerd alsook voor gratis abonnementen op de inspiratie-e-mails. In dat geval zijn wij degene die bepalen welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel en op welke manier we dat doen. Als je deze gegevens wilt inzien of wilt laten corrigeren of verwijderen, moet je bij ons zijn.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waaraan de gegevens zijn gerelateerd, of zo lang als nodig voor een wettelijke verplichting.

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of verwerking te beperken. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, deze wil aanpassen of toestemming in wil trekken, neem dan contact met ons op via info@vitaaltwente.nl.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als laatste stap kun je naar de rechter gaan.