Vitaal Twente heeft in 2018 het project Langgezond.nl begeleid dat de wens had op te schalen naar alle 14 Twentse gemeenten. Langgezond.nl is een dienst die mensen boven de 65 de gelegenheid biedt zelf via een webportaal hun risico op kwetsbaarheid te screenen. Daarnaast biedt langgezond.nl een oefenportaal Langactief.nl waarmee mensen in eigen tempo en thuis aan hun fysieke conditie kunnen werken. De sROI Quick Scan (Social Return on Investment) heeft duidelijkheid gegeven dat Langgezond.nl een meerwaarde heeft voor de mensen waarvoor de dienst ontwikkeld. De inzet vanuit de gemeenten is gezien de kosten en baten niet zo voor de hand liggend als op voorhand werd verwacht. Ook is er vanuit de 14 Twentse gemeenten onvoldoende interesse getoond om deze dienst ook aan te bieden en daar waar ingezet, is het gebruik er van marginaal. Helaas. Dit maakt de dienst niete rendabel voor de partij die de infrastructuur aanbied. Positief is wel dat het oefenportaal, Langactief.nl steeds meer gebruikt wordt. Vervolgstap is om voor Langactief.nl een sROI Quick Scan uit te rekenen. Wie hiervan op de hoogte wil worden gehouden, kan contact opnemen met ons via info@vitaaltwente.nl

Achtergrond over project Langgezond.nl

Aanleiding: In het najaar van 2014 zijn we gestart met het uitrollen van het langgezond.nl platform in verschillende Twentse gemeentes;  Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. De uitkomsten van het Langgezond.nl initiatief laten zien dat de vitaliteit van 40% van de deelnemers onvoldoende is, 40% van de deelnemers scoort onder gemiddeld op één van de ondervraagde domeinen. Onvoldoende vitaliteit kan in verband worden gebracht met verschillende lichamelijke ongemakken en een verhoogd zorggebruik. Een sociaal probleem waarbij we alleen gebaat zijn bij een oplossing. Langgezond.nl draagt bij het inzichtelijk maken van het probleem op populatie niveau, het inzicht geven aan de burger omtrent hun gezondheid en de mogelijk om daar waar nodig aanspraak te doen op de zelfredzaamheid van de deelnemers en passende interventies aan te bieden (zowel welzijn als zorg).

Doel: Het doel van dit project “Langgezond.nl – de volgende stap” is tweeledig: 1.door opschaling van het concept naar meerdere gemeenten wordt de eigen regie van de burger om te werken aan zijn vitaliteit vergroot en wordt de samenwerking tussen zorg en welzijn verbeterd; 2. door data en kennis te delen en de ouderen over langere termijn te volgen krijgen we meer inzicht in de vitaliteit van de Twentse deelnemers (65-75 jaar) en kan in het aanbod door de verschillende stakeholder (in gezamenlijkheid) beter ingespeeld worden op de behoeften.

Aanpak: De oplossing voor het bovengenoemde doelen is tevens tweeledig. Enerzijds is het van belang om bij alle Twentse gemeentes Langgezond.nl onder de aandacht te brengen en de informatie aan te dragen zodat zij kunnen beslissen het Langgezond.nl platform wel of niet te gaan te gebruiken. Anderzijds is het van belang om verschillen partners met elkaar in contact te brengen. Door dit contact kan met van elkaar leren en kunnen samenwerkingen aangegaan worden, zoals de inzet van studenten van het ROC van Twente en Saxion bij het uitvoering van de eerste en tweede screening.

Meer informatie?

Ga naar Langgezond.nl.

Langgezond.nl