Ouder worden in Twente, hoe doen we dat?

Tot 2019 hebben GGD Twente, Menzis, Roessingh Research & Development en Kennispunt Twente anderhalf jaar een intensief proces doorlopen. Samen hebben zij theoretisch en praktisch bekeken wat koppelen van relevante databases oplevert aan inzichten in processen van ouder worden in Twente. De doelstelling van het project was het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur rondom dit thema.

Hobbels rondom gegevens koppelen

Tijdens het proces kwamen verschillende hobbels naar voren, waaronder als voornaamste de juridische restricties bij het koppelen van persoonsgegevens. Het proces leverde ook veel goede energie, contacten en nieuwe initiatieven op.

Successen: meer afstemming, meer vergelijking

Partijen weten elkaar beter te vinden en kennen elkaar en elkaars werkwijze en data nu beter. Er is op onderdelen al sprake van samenwerking naar aanleiding van uitkomsten van het project. Zo stemmen GGD Twente en RRD de verspreiding van vragenlijsten en benutting van het moment waarop de ander vragenlijsten uitzet af. Kennispunt Twente bekijkt samen met Twentse gemeenten en Menzis of en hoe Wmo- en Wlz-gegevens met elkaar vergeleken kunnen worden om meer inzicht te genereren.

Omgaan met gegevens

Het onderwerp data werd later dat jaar tijdens een lunchbijeenkomst van Vitaal Twente geagendeerd. Op die manier konden de aanbevelingen die het project opleverde gezamenlijk worden opgepakt. Hierbij willen de samenwerkende partijen graag ook ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten en alle andere partijen betrokken bij Vitaal Twente bereiken, om de contouren van de kennisinfrastructuur samen steeds verder in te kleuren.

Ouder worden